Thursday, 18 January 2007

Из "Лекции по стилистика и текстолингвистика"

Знакова комуникация и стил
"Речевото взаимодействие, прехвърлящо мост през пространствените бариери между събеседниците, обхваща и времевите аспекти на речевата комуникация, свързващи миналото, настоящето и бъдещето на човека."
"...комуникативният процес се отразява в определена комуникативна среда, наричана комуникативна ситуация, в която се пораждат определени комуникативни актове, разбирани като речева реализация на определено езиково съдържание."
"Ето защо стилистиката на речевата дейност разглежда съвкупността от пораждащите изказването и текста модели, които са ориентирани към оптимизиране на използваните номинативни, комуникативни и експресивни средства на езика по пътя на тяхната селекция и комбинация с цел постигането на определен прагматичен ефект в конкретните условия на общуването."

No comments:

Post a Comment